اس جی ست

تعبیر خواب تتماج – خوردن تتماج در خواب چه تعبیری دارد؟

۲۲ مرداد ۱۳۹۷

تعبیر خواب تتماج - خوردن تتماج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تتماج – خوردن تتماج در خواب چه تعبیری دارد؟

تتماج نوعی آش که با آرد گندم می پزند. و دیدنش در خواب دلیل بر غم و اندوه می باشد. ولی اگر بیند با گوشت گاو یا با گوشت خرگوش و کشک و ماست ترش میخورد، دلیل که منفعت اندک از مردم سفله دون بدو رسد. در ادامه با تعبیر خواب اس جی ست همراه باشید.

تتماج با گوشت خرگوش یا چیزی ترش، دلیل بر غم و اندوه است.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید