اس جی ست

تعبیر خواب جعفری + تعبیر خواب گشنیز

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

تعبیر خواب جعفری + تعبیر خواب گشنیز

تعبیر خواب جعفری + تعبیر خواب گشنیز

تعبیر خواب جعفری چیست؟ دیدن جعفری در خواب بیانگر موفقیت است. دستاورد شما به زودی شناسایی خواهد شد. تعبیر دیگر این است که نمادی از خلوص است. شما نیاز دارید که خودتان را از شر منفی و چیزهایی که روی شانه هایتان سنگینی می کند خلاص کنید. در ادامه با ما همراه باشید.

دیدن جعفری در خواب ، علامت ان است که با سختی و دشواری موفقیتی به دست خواهید آورد .

خوردن جعفری در خواب ، نشانه آن است که به خاطر خانواده خود دچار نگرانی بزرگی خواهید شد .

تعبیر خواب جعفری + تعبیر خواب گشنیز

تعبیر خواب جعفری + تعبیر خواب گشنیز

گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است.

دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد

دیدن گشنیز در خواب بیماری است و چنانچه در خواب ببینید که گشنیز می خورید بیمار می شوید که البته بیماری خود موجب غصه و ناراحتی است.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید