اس جی ست

فرودگاه ايلام به طور رسمي مرز هوايي شناخته شد

۸ شهریور ۱۳۹۷

فرودگاه ايلام به طور رسمي مرز هوايي شناخته شد