اس جی ست

هدف از برگزاري جشنواره شهيد رجايي ترويج فرهنگ مطلوب خدمت رساني به مردم است

۷ شهریور ۱۳۹۷

هدف از برگزاري جشنواره شهيد رجايي ترويج فرهنگ مطلوب خدمت رساني به مردم است